Napisz do nas: info@szkolenia-avsec.pl

Szkolenia DGR

Start > Szkolenia DGR

Nowe przepisy w zakresie szkoleń DGR

Od 1 stycznia 2023 r. przepisy dotyczące transportu towarów niebezpiecznych (DGR) przyjęły nowe podejście szkoleniowe jako szkolenia oparte o kompetencje (ang. Competency Based Training Assessment, CBTA).

Z tego powodu dotychczas stosowane kategorie szkoleń zostały usunięte i nie mają już zastosowania. O ile brzmienie obecnych wymogów szkoleniowych uległo zmianie, zasada „współmierności do obowiązków” i cel, jakim jest zapewnienie wszystkim pracownikom kompetentnego wykonywania swoich funkcji, nie uległy zmianie. Aktualne zmiany po prostu podkreślają tę zasadę i cel, wspierając oparte o kompetencje podejście do szkolenia i oceny. Nowe przepisy wymagają, aby osoba została przeszkolona i oceniona w celu wykazania się kompetencjami do wykonywania funkcji, za które jest odpowiedzialna.

Bezpieczny i wydajny system transportu lotniczego zależy od kompetentnych osób zaangażowanych w proces. ICAO uznała, że można to osiągnąć poprzez wdrożenie podejścia do szkolenia i oceny opartego na kompetencjach. Instrukcje Techniczne bezpiecznego transportu towarów niebezpiecznych drogą powietrzną (Doc 9284, „Instrukcje Techniczne”) wymagają, aby pracodawcy upewnili się, że personel jest kompetentny do wykonywania wszelkich funkcji, za które są odpowiedzialni, przed ich wykonaniem. Podejście do szkolenia i oceny oparte o kompetencje jest skutecznym sposobem zapewnienia spełnienia tego wymogu.

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o przewozie towarów niebezpiecznych drogą lotniczą

W Polsce przyjęto niedawno nową ustawę regulującą transport towarów niebezpiecznych drogą lotniczą – to ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o przewozie towarów niebezpiecznych drogą lotniczą. Dodatkowo, aby ułatwić zmianę podejścia do szkolenia, Urząd Lotnictwa Cywilnego opracował wskazówki dotyczące programów szkolenia w zakresie materiałów niebezpiecznych, które opublikowano w Wytycznych nr 9 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 13 czerwca 2022 r. w sprawie szkoleń w procesach transportu materiałów niebezpiecznych drogą powietrzną opartych na podejściu kompetencyjnym.

Zapewnienie, że personel jest w stanie kompetentnie wykonywać swoje funkcje, ma kluczowe znaczenie dla każdej organizacji. Kompetentna kadra zmniejsza koszty spowodowane słabymi wynikami lub błędnym komunikowaniem oczekiwań dotyczących pracy. Konsekwencje zatrudnienia niekompetentnych pracowników zajmujących się transportem towarów niebezpiecznych mogą być szczególnie szkodliwe, ponieważ może to skutkować kosztami i opóźnieniami w wysyłce, a co ważniejsze, może spowodować zagrożenia dla bezpieczeństwa. Na przykład identyfikacja, klasyfikacja, pakowanie, znakowanie, etykietowanie i dokumentowanie towarów niebezpiecznych do transportu mają kluczowe znaczenie dla bezpiecznego transportu towarów niebezpiecznych drogą powietrzną. Operatorowi zależy na kompetentnym wykonywaniu tych funkcji przez osoby przygotowujące i oferujące przesyłkę do transportu, tak aby operator z kolei był świadomy stwarzanych zagrożeń i mógł podjąć niezbędne kroki w celu ograniczenia ryzyka dla statku powietrznego i jego pasażerów. Jeżeli personel pełniący te funkcje nie jest przeszkolony do wykonywania ich w sposób kompetentny, do transportu lotniczego mogą zostać wprowadzone nieznane zagrożenia. Przyjęcie towarów niebezpiecznych do transportu lotniczego wymaga od operatora sprawdzenia, czy towary niebezpieczne są odpowiednio przygotowane do transportu za pomocą listy kontrolnej. Jeśli personel przyjmujący towary niebezpieczne nie jest przeszkolony w zakresie kompetentnego wykonywania tej funkcji, może przyjąć niewłaściwie przygotowane przesyłki towarów niebezpiecznych do transportu lotniczego, narażając statek powietrzny i osoby na jego pokładzie na niebezpieczeństwo. Alternatywnie mogą niepotrzebnie odrzucić odpowiednio przygotowane przesyłki, co skutkuje opóźnieniami przesyłek i zwiększonymi kosztami dla nadawcy i operatora.

Oparte o kompetencje podejście do szkolenia i oceny gwarantuje, że uczestnicy wiedzą, jakie zadania mają wykonać kompetentnie, a osoby oceniające wiedzą, jakie wyniki należy ocenić.

Instrukcje Techniczne stanowią, że personel musi być przeszkolony proporcjonalnie do funkcji, za które jest odpowiedzialny. Obowiązki te są określone przez konkretne funkcje wykonywane przez personel, a nie przez ich stanowiska. Skoncentrowanie się na funkcjach i obowiązkach, a nie na tytule lub opisie stanowiska, gwarantuje, że dana osoba jest kompetentna do pełnienia funkcji zgodnie z Instrukcjami Technicznymi.

Poziom szkolenia każdej osoby powinien być odpowiedni do pełnionych funkcji. Może to wahać się od poziomu zapoznawczego do poziomu eksperckiego dla niektórych pracowników. Aby zapewnić zgodność z obowiązującymi wymogami prawnymi dotyczącymi bezpiecznego transportu towarów niebezpiecznych drogą powietrzną oraz zostać przeszkolonym w zakresie kompetentnego wykonywania związanych z tym funkcji, prosimy o zapoznanie się z poniższym zestawieniem zawierającym nowe kursy oferowane przez Avsec.pl oparte na podejściu kompetencyjnym.

Zgłoś się na dwudniowe szkolenie stacjonarne:

Zostaw zgłoszenie

Powyższe szkolenia realizujemy we współpracy B2B, na podstawie umowy. Prosimy o kontakt na adres info@szkolenia-avsec.pl.